top of page

Privacy beleid

ALGEMEEN

Light of Lein hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Light of Lein houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat:

 • We jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;

 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • We vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

 • We passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • We geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • We op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.


Light of Lein is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS CLIËNTEN
Persoonsgegevens van cliënten worden door Light of Lein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

 • Communicatie over de dienst en/of uitnodigingen;

 • Uitvoering geven aan een dienst.

 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen dienst;

 • Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Light of Lein de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • Medische gegevens.


Je persoonsgegevens worden door Light of Lein opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

bottom of page